آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

طی چند دهه اخیر، حجاب از جمله مهمترین احکامی بوده که در حوزه زنان مورد توجه جریانهایی موسوم به نواندیشان دینی و فمینیسم اسالمی قرارگرفته است و آنها با نگرشی عرفی سعی در قرائتی نو از آیات حجاب بر مبنای رعایت حقوق زنان داشتهاند. فاطمه مرنیسی از جمله این افراد است که در یکی از آثار خود به نام »زنان پردهنشین، نخبگان جوشنپوش« با بررسی آیه 35 سوره احزاب، برخالف نظر مفسران و فقها قائل است مفهوم حجاب در آیه مورد نظر به معنای حائل بین دو مرد است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع معتبر تفسیری و دینی، به تحلیل و نقد دیدگاه و ادله این محقق درمورد مسئله حجاب میپردازد. براساس بررسیهای انجام شده، دیدگاه مرنیسی به دلیل محدودیت و عدم اتقان منابع و استفاده گزینشی از آنها، خَلط بین پردهنشینی و پوشش زنان، عدول از ظاهر آیه 35 سوره احزاب و سیاق آیات مجاور، عدم توجه به نسبیت معنایی و عدم توجه به آیاتی که به صراحت حکم حجاب را برای زنان مسلمان تشریع کردهاند و به حاشیه راندن اصل فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن، نادرست است.

Analysis and critique of Fatemeh Mernisi's view on hijab with emphasis on verse 53 of Surah Al-Ahzab

n recent decades, the hijab has been one of the most important rulings in the field of women, which has been considered by currents called religious modernists and Islamic feminism And they have tried to recite the verses of hijab with a customary attitude based on respect for women's rights. One of these people is Fatemeh Mernissi, who in one of her works called "The veil and The Male elites " examines verse 53 of Surah Al-Ahzab and believes that the concept of hijab in the verse in question means a barrier between two men. This research uses analytical-descriptive method and using valid interpretive and religious sources to study and analyze the views and methods of this researcher on the issue of hijab. According to studies, Mernissi's view is due to the limitation and lack of resources and selective use of them, confusion between veiling and covering women, deviation from the appearance of verse 53 of Surah Al-Ahzab and the context of adjacent verses, lack of attention to semantic relativity and lack Paying attention to the verses that explicitly legislate the ruling on hijab for Muslim women is flawed and not based on a solid basis

تبلیغات