کلید واژه ها: طرح کلی حرکت ائمه (ع) غیبت منتظران انتظار

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۰۹ - ۲۲۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

از سؤالات مهم در حوزه مهدویت تحلیل چرایی و فلسفه غیبت امام دوازدهم است که البته در این موضوع بحثهای زیادی شده و هم از منظر روایات و هم با تحلیل عقلی و نگاه تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است ولی یکی از راههای تحلیل غیبت، نگاه به این پدیده در چارچوب طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه: است که کمتر از این زاویه به آن پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین طرح کلی حرکت رهبران دینی، جایگاه غیبت و چرایی آن با توجه به این طرح، بررسی گردد.