چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندی روان شناختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل می باشد که بر اساس آمار واحد انفورماتیک اداره کل امور مالیاتی استان این تعداد جمعاً 220 نفر می باشد. تعداد 206 پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها برای دستیابی به داده های مورد نظر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی روان شاختی را با نقش میانجی توانمندی روان شاختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل پیش بینی می کند. در نهایت یافته ها نشان داد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل از نظر رهبری اخلاقی و فرهنگ یادگیری سازمانی وضعیت مناسبی دارند.

تبلیغات