فرهاد زاهدی

فرهاد زاهدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

کلید واژه ها: رهبری خدمت گرا رهبری تحول گرا فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و ازنظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان اداره کل امور مالیاتی تشکیل داده اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 178 نفر به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که، بین رهبری خدمت گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین بین رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲.

بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندی روان شناختی

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی فرهنگ یادگیری سازمانی توانمندی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندی روان شناختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل می باشد که بر اساس آمار واحد انفورماتیک اداره کل امور مالیاتی استان این تعداد جمعاً 220 نفر می باشد. تعداد 206 پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها برای دستیابی به داده های مورد نظر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی روان شاختی را با نقش میانجی توانمندی روان شاختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل پیش بینی می کند. در نهایت یافته ها نشان داد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل از نظر رهبری اخلاقی و فرهنگ یادگیری سازمانی وضعیت مناسبی دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان