آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از معیار دوره تصدی حسابرس بعنوان مبنایی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1386 با نرم افزار اکسل 2010 محاسبه و داده های 152 شرکت طی سال های 1398-1388 با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش برآورد پنل دیتا در مدل های رگرسیونی لجیت لجستیک تجزیه و تحلیل شده است. نتایج علمی پژوهشی نشان می دهد که بین مالکیت نهادی، مالکیت ممتمرکز، اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید. همچنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی، مالکیت متمرکز و تجدید ارائه صورتهای مالی، اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی، استقلال هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید.