کلید واژه ها: رهبری خدمت گرا رهبری تحول گرا فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۱-۶۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۳۶

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و ازنظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان اداره کل امور مالیاتی تشکیل داده اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 178 نفر به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که، بین رهبری خدمت گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین بین رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

تبلیغات