پژوهش حسابداری

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، به عنوان با سابقه ترین نشریه علمی حوزه دانش حسابداری در ایران از ابتدای انتشار (1371) تا پایان سال 1397 است. این مطالعه از نوع علم سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. داده های پژوهش نیز با بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در 563 عنوان مقاله چاپ شده در طی این سال ها، 1222 نویسنده مشارکت داشته اند که از این تعداد، 1039 نفر را مَردان و 183 نفر را زنان تشکیل داده اند. در عین حال 8 درصد مقالات تک نویسنده ای و 92 درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. از نظر سطح تحصیلی و مرتبه علمی نیز، استادیاران با 41 درصد و دانشیاران با 16 درصد، در صدر نگاره نویسندگان قرار دارند. در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی، دانشگاه تهران با 114 عنوان مقاله در رتبه اول و دانشگاه شیراز با 34 عنوان مقاله در رتبه دوم قرار گرفته است. از نظر گرایش موضوعی، 72 درصد از آثار منتشر شده در حوزه حسابداری مالی بوده و حسابرسی با 13 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. همچنین، از مجموع 12698 منبع مورد استناد در مقالات، 74 درصد منابع به زبان انگلیسی و 26 درصد به زبان فارسی بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶