کلید واژه ها: توثیقات عام رجال

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۹۳

چکیده

تعبیر «الارکان الاربعه» را می توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه این مصطلح و معنای آن چیست؟ آیا این تعبیر، ارزشی رجالی دارد و یا چیزی غیر از آن و یا فراتر از آن است.