مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

معادله ای برای مدل سازی نقش عوامل مختلف و بررسی سیاست های مؤثر جامعه برای دستیابی به رونق تولید

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در این مقاله می خواهیم حقایقی درباره رشد اقتصادی و رونق تولید (نام سال 1398 به فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و ارتباط آن با استانداردهای زندگی اجتماعی را در جهان و جمهوری اسلامی ایران بیان کنیم. در ابتدا قواعد 70 و اثر مرکب را بیان می کنیم که ارتباط رشد اقتصادی با درآمد و رفاه آینده تک تک افراد جامعه را تخمین می زند. خواهیم دید که هر دوی رونق تولید و کیفیت زندگی اجتماعی به پارامتری به نام بهره وری مربوط اند. پس از تعریف این پارامتر، عواملی که بر بهره وری و نرخ رشد آن تأثیر دارند ذکر می شوند؛ این عوامل عبارت اند از سرمایه فیزیکی به ازای هر نیروی کار، سرمایه انسانی به ازای هر نیروی کار، منابع طبیعی به ازای هر نیروی کار و دانش فناورانه. سپس تابع تولید را بیان می کنیم که ارتباط بین این عوامل با خروجی تولیدی است. پس از آن بیان خواهیم کرد که سیاست های عمومی جامعه چگونه بر رشد و رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی تأثیر می گذارند. این سیاست ها عبارت اند از: صرفه جویی، پس انداز، سرمایه گذاری خارجی، آموزش، سلامتی و تغذیه، حقوق مالکیت، ثبات سیاسی، بازرگانی و تجارت آزاد، توسعه و تحقیق و رشد جمعیت.