نویسندگان: بهمن کرد

کلید واژه ها: Achievement Goal Academic self-efficacy academic success

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۹ - ۵۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۴

چکیده

The main goal of this paper is to identify the relationship between achievement goals and academic self-efficacy with academic success. It was attempted to investigate the mediating role of academic self-efficacy in the relationship between achievement goals with academic success. The sample of this study comprised 220 subjects, in different ages including both women and men. The instruments used are the achievement goals orientations contained 14 items (Midgley et al., 2000), the 8-item academic self-efficacy for Learning and Performance for College students (Pintrich et al, 1991) and college GPA. The results indicated that mastery goals, performance-approach goals and self-efficacy had a significant relationship with academic success. The results showed that self-efficacy has the facilitative role on the relationship between mastery goals and performance-approach goals for academic success and mastery goals and self-efficacy could be strongly useful in the motivating strategies for enhancing learning.