کلید واژه ها: نظریه ذهن تعامل اجتماعی ارتباط اتیسم

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۷-۳۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن در افزایش سطح تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان اتیستیک شهر تهران در سال 1397 صورت گرفت. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کودکان مبتلا به اتیسم شهر تهران در مراکز آموزشی و توانبخشی دولتی و خصوصی کودکان اتیسم بودند. نمونه آماری این پژوهش 24 نفر بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش آموزش تکالیف نظریه ذهن دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس مقیاس درجه بندی کودکی اتیسم ( GARS ) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که آموزش تکالیف نظریه ذهن به طور معناداری در سطح (0/05> P ) در بهبود مهارت های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان اتیستیک موثر است. بنابراین با توجه به مزایای این مداخله در درمان و اهمیت افزایش جلسات برای کودکان مبتلا به اتیسم، توصیه می شود این روش درمانی در کنار روش های مرسوم به جامعه اتیسم ارائه شود.