آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

هدف کلّی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تسهیم دانش و تعهّد سازمانی کتابداران شهر تبریز در سال 95-1394 می باشد. برای این منظور تسهیم دانش در دو بعد؛ تسهیم ضمنی دانش و تسهیم آشکار دانش و تعهّد سازمانی در سه بعد؛ تعهّد عاطفی، تعهّد مستمر و تعهّد هنجاری تعریف گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال 95-1394 می باشد که تعداد آنها 143 نفر است. کلّ اعضای جامعه به صورت سرشماری در تحقیق شرکت داده شدند که تعداد پرسشنامه های برگشتی برابر 136 معادل 95 درصد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه 13 گویه ای تسهیم دانش وانگ و وانگ و پرسشنامه 24 گویه ای تعهّد سازمانی آلن و می یر می باشد. آلفای بدست آمده از این آزمون برای هر یک از متغیّرهای تسهیم دانش و تعهّد سازمانی به ترتیب برابر 0.81 و 0.72 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی نرمال بودن متغیّرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، برای بررسی رابطه بین متغیّرها در متغیّرهای نرمال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در متغیّرهای غیرنرمال از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه متغیّر تسهیم دانش با سطح متوسط از آزمون t-تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: (1)رابطه معنادار مثبت و مستقیم بین متغیّر تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهّد سازمانی وجود دارد. (2) میانگین نمره تسهیم دانش بالاتر از حدّ متوسط است.