بخارا

تاریخ: پی آمدهای سیاسی و اقتصادی «تنظیمات» عثمانی: ترکان - ارمنیان، ایرانیان (1)

نویسندگان: هما ناطق
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۰۴
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷