گنجینه اسناد

بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد«توصیف و دسترسی به منبع (RDA) » برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی

چکیده

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶