گنجینه اسناد

بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد«توصیف و دسترسی به منبع (RDA) » برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹