یونانِ باستان و روم
متافیزیک از نظر ارسطو

متافیزیک از نظر ارسطو

نظرات ارسطو ارتباط مستقیم و تنگاتنگى با فلسفه اسلامى دارند؛ چرا که منبع درجه اول آن محسوب شده و تأثیر عمده‏اى در ساختار و شکل‏گیرى این سنّت فلسفى داشته است، تا حدّى که بیشتر نظرات او در متافیزیک و الهیّات همچنان مورد قبول است. یکى از معروف‏ترین و دشوارترین کتاب‏هایى که در تاریخ فلسفه غرب به رشته تحریر درآمد کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است. این کتاب کلید فهم سایر آثار و نظرات ایشان است


پیش سقراطیان وسوفسطاییان (6 ق.م- 4 ق.م)
نسبی گرایی پروتاگوراس و روایت های جدید آن

نسبی گرایی پروتاگوراس و روایت های جدید آن

در این مقله نخست با استناد به رساله افلاطون، پیشینه آموزه نسبی گرایی معرفتی تا زمان سقراط دنبال می شود و نقدهای کلاسیک سقراط به نقل از افلاطون مورد بررسی قرار می گیرد. سپس روایت های متأخر نسبی گرایی معرفی و نقد خواهد شد. بخش مهمی از روایت های متأخر کم و بیش احیای دیدگاه پروتاگوراس و پاسخ به نقدهای سقراط است، اما مسأله این این است که نسبی گرایان جدید تا چه حد در احیای این پروژه موفقند.