چشم انداز مدیریت بازرگانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

چشم انداز مدیریت بازرگانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۱۴۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر مریم اخوان
مدیر مسئول: دکتر سید محمود حسینی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۰۵۰
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر بهمن حاجی پور
مدیر اجرایی: دکتر فاطمه سجادیان
هیئت تحریریه: محمدعلی بابایی، طهمورث حسنقلی پور، دکتر محمدرضا حمیدی زاده، بهمن حاجی پور، بهرام رنجبریان، شهریار عزیزی، دکتر اسدالله کردناییج
وب سایت: https://jbmp.sbu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳