مطالب مرتبط با کلید واژه " لات "


۱.

بازنمایی زندگی روزمره در خیابان

کلید واژه ها: فرهنگ بازنمایی نشانه شناسی رمزگذاری پلیس مهندس دال و مدلول ایدیولوژی لات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶
هدف مقاله حاضر تحلیل محتوای کیفی «کلیپ های تلویزیونی راهنمایی و رانندگی» است. بدین منظور از میان این کلیپ ها 44 کلیپ انتخاب شد (توانستیم تهیه کنیم) و سپس با اتخاذ رویکرد نشانه شناسی تلاش کردیم تا توصیفی نشانه شناسانه از رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک این کلیپ ها به تصویر بکشیم. به همراه توصیف رمزگذاری های حاکم بر نظام نشانه ای این کلیپ ها و نحوه بازنمایی آنها، نشان داده ایم که دال های این کلیپ ها علاوه بر معانی مکشوف خود، ساختارهای معنایی پنهان و نامکشوف دارند. تلاش کرده ایم تا با رمزگشایی از نشانه اهی تیپ هایی چون "لات پایین شهری"، "لات بالا شهری" و "مهندس" نحوه بازنمایی تیپ های اجتماعی را در این کلیپ ها نشان دهیم. همچنین سعی کرده ایم تا پیام های مخدوشی که در سطح دلالت های ضمنی پیام های این کلیپ ها وجود دارد را نیز بیان کنیم. از این زاویه، معتقدیم مدلول های این کلیپ ها دلالتمند هستند و بر ساخته فرهنگی و گفتمانی اند.
۲.

بنات الله در منابع پیشاقرآنی: ماهیت، کارکرد و خاستگاه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۷
یکی از مهم ترین ضرورت های فهم تاریخ صدر اسلام در پرتو قرآن کریم، آگاهی از باورهای فرهنگی و تاریخی اعراب پیش از ظهور اسلام است. با وجود آورده های ارزشمند دانش های جدید مرتبط با باستان شناسی، به نظر می رسد فهم ما از بسیاری از دلالت های تاریخی آیات قرآن دارای کاستی و ابهام است. مقاله حاضر با انگیزه نشان دادن نمونه ای از پژوهش های ضروری در این زمینه، بر آن است به موضوع دختران خدا با تکیه بر سه بت منات، لات و عزی در منابع پیشاقرآنی بپردازد و به پرسش هایی در این زمینه، مانند چیستی این بت ها بر اساس شواهد عینی باقی مانده از شبه جزیره پیش از اسلام، مهم ترین کارکرد، صفات و القاب آنها، پیشینه تقدس آنها و مناطق اصلی پرستش آنها پاسخ دهد. مجموعه واکاوی های باستانی و تاریخی نشان می دهند این بت ها الهه های وارد شده از سرزمین های مجاور شبه جزیزه بودند که فراتر از نام اجسام سنگی یا چوبی، کارکردهای مختلفی داشتند و در سطحی گسترده تقدیس و تنزیه می شدند.