مجلاتمعارف عقلی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مدیر مسئول: احمد ابوترابی

سردبیر: محمد فنایی اشکوری

مدیر اجرایی: محمدعلی شریفی اسدی

هیئت تحریریه: احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، محمد حسین‌زاده، محمد فنایی‌اشکوری، غلامرضا فیاضی، علی مصباح، احمد واعظی

نشانی: قــم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید مولوی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ساختمان شماره2، مرکز پژوهشی دائرهْْ‌المعارف علوم عقلی اسلامی، دفتر فصل‌نامه معارف عقلی.

تلفن: 32808907 (025)  فکس: 32808903(025)

وب سایت: http://maarefeaqli.nashriyat.ir/

پست الکترونیک: maaref@qabas.net


آرشیو نشریه: