مجلاتپژوهش دینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر عباس همامی

مدیر مسئول: دکتر عباس همامی

سردبیر: دکتر مجید معارف

مدیر اجرایی: رضا رفیقدوست

هیئت تحریریه: دکتر سیدامیر محمود انوار، دکتر احمد بهشتی، دکتر جلیل تجلیل، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر فیروز حریرچی، دکتر مجید معارف، دکتر عباس همامی، دکتر محمدحسن تبرائیان، دکتر محمدمهدی مظاهری

نشانی: تهران، 333-17115 یا 416-17115 

تلفکس: 44472310(021)

وب سایت: http://www.pdmag.info

پست الکترونیک: pd@saqh.ir 


آرشیو نشریه: