مجلاتآفاق الحضاره الاسلامیه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: صادق آیینه وند

سردبیر: صادق آیینه وند

مدیر داخلی: آنیتا کمالی ها

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419،

تلفن: 3-88046891 (021)  

وب سایت: http://afagh.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: afagh@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: