مجلاتپژوهشنامه علوم انسانی (دانشگاه شهید بهشتی)


توقف انتشار

از سال 1388 این پژوهشنامه به شش مجله تخصصی به نام های 1. پژوهشنامه نقد ادب عربی 2. تاریخ ادبیات 3. تاریخ ایران 4. تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری 5. شناخت 6. نقد زبان‏ و ادبیات خارجی تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی  

مدیر مسئول: دکتر اکبر مجدالدین  

سردبیر: دکتر منوچهر صانعی دره بیدی  

مدیر اجرایی: دکتر علی عباسی  

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

 


 


آرشیو نشریه: