مجلاتپژوهه باستان سنجی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ دانشکده هنرهای کاربردی

مدیر مسئول: مسعود باقرزاده کثیری

سردبیر: کمال‌الدین نیکنامی

مدیر داخلی: مهدی رازانی

هیئت تحریریه: سید محمدامین امامی، علیرضا باغبانان، مسعود باقرزاده کثیری، کامبیز پور طهماسی، محمدتقی پیر بابایی، ژودیت تومالسکی، حسین جباری خامنه ای، احمد جهانگیری، خوزه دلگادو رودریگز، محمود زارعی، احد صمدی، بهرام آجورلو، محمدعلی کی نژاد، ریچارد لارسن، محمد مرتضایی، کمال‌الدین نیکنامی

نشانی: تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، دفتر نشریه پژوهه­ باستان ­سنجی

تلفن: 35421735(041)    

وب سایت: http://www.jra-tabriziau.ir/

پست الکترونیک: jra@tabriziau.ac.ir


آرشیو نشریه: