دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۲۵ تا ۳۶ مورد از کل ۴۱ مورد.
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال 12 زمستان 1402 شماره 46
مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت گردشگری سال 18 پاییز 1402 شماره 63
پژوهش حقوق خصوصی

پژوهش حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42
پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80
پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
پژوهش در مدیریت ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی

موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهش در مدیریت ورزشی سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 6
پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهش های اقتصادی ایران سال 28 زمستان 1402 شماره 97
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال 13 بهار و تابستان 1402 شماره 28
پژوهش های راهبردی سیاست

پژوهش های راهبردی سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: پژوهش های راهبردی سیاست سال 11 زمستان 1402 شماره 48 (پیاپی 77)
پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سال 7 بهار 1402 شماره 25
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال 13 پاییز 1402 شماره 48