پژوهش در مدیریت ورزشی -

پژوهش در مدیریت ورزشی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: زهرا سلمان

سردبیر: حبیب هنری

مدیر داخلی: فرزاد قصوری

نشانی: آزاد راه مخصوص(شهید لشکری)- ورودی غربی استادیوم آزادی- روبروی هتل المپیک- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن: 44118629(021)      فکس: 44118629(021)

وب سایت: http://qrsm.atu.ac.ir

پست الکترونیک: Pe@atu.ac.ir

آرشیو نشریه: