جستارهای تاریخی - علمی-پژوهشی

جستارهای تاریخی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ اسفند ۱۳۸۳
مدیر مسئول: علیرضا ملایی توانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: پروین ترکمنی آذر
مدیر اجرایی: رکسانه شاکری
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: jostarhayetarikhi@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱