مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای -

مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر حسن بیک‌محمدی

 سردبیر: دکتر مسعود تقوایی

مدیر اجرایی : دکتر اعظم صفرآبادی

هیات تحریریه: اردشیری مهیار، افراخته حسن، بیک‌محمدی حسن، پوراحمد احمد، پورمحمدی محمدرضا، توکلی مرتضی، رضوانی علی‌اصغر، زیاری کرامت‌اله، سرایی محمدحسین، سعیدی عباس، شیعه اسماعیل، عسگری علی، غازی ایران، کاظمیان رضا، مؤمنی مهدی، مافی عزت‌اله، مدرس علی، مطیعی‌لنگرودی سیدحسن، نظریان اصغر

نشانی: اصفهان - خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دفتر مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و  منطقه‌ای کدپستی 73441-81746

وب سایت:  http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: am_safarabadi@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: سالنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷