پژوهش های روانشناختی - علمی-پژوهشی

پژوهش های روانشناختی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی

سردبیر: دکتر رضا زمانی

مدیر اجرایی: پریسا فرجی

هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر سیف، دکتر حسین شکرکن، دکتر مهرناز شهرآرای، دکتر اصلان ضرابی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر حمزه گنجی، دکتر بیژن گیلانی، دکتر امیرهوشنگ مهریار، دکتر محمود میناکاری 

نشانی: تهران، خیابان فلسطین شمالی، کوی دانش کیان، پلاک 39 (طبقه دوم)، طبقه دوم. صندوق پستی: تهران، 5191-14155  

تلفن:  (021)88923561  فاکس:    (021)88803719

وب سایت: www.psychresearch.ir

پست الکترونیک: research.psychological@gmail.com


آرشیو نشریه: