پژوهش های جغرافیایی - علمی-پژوهشی

پژوهش های جغرافیایی


 توقف انتشار: از سال 1387 نشریه پژوهش های جغرافیایی به دو نشریه به نام های 1. پژوهش های جغرافیای طبیعی 2. پژوهش های جغرافیای انسانی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۱۰۲۶-۶۸۳۶
صاحب امتیاز: موسسه جغرافیای، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: کرامت الله زیاری
وب سایت: https://jrg.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳