بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی جهان اسلام سابق) -

بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی جهان اسلام سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۸۳-۴۹۹۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمود علیپور گرجی
p-issn: ۳۱۱X-۲۴۷۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
سردبیر: دکتر غلامرضا بهروز ی لک
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر مهدی محمدنیا
هیئت تحریریه: دکتر احمد بخشایش اردستانی، دکتر ناصر پورحسن، دکتر غلامرضا تاج بخش، دکتر رشید رکابیان، دکتر شهروز شریعتی، دکتر علی شیر خانی، دکتر سید محمد طباطبایی، دکتر محمد ستوده ارانی، دکتر محمدعلی میرعلی بیداخویدی
تلفن: ۰۶۶۴۲۴۶۸۳۲۰
وب سایت: https://journals.abru.ac.ir/
پست الکترونیکی: siyasatpajohi@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳