جغرافیا و روابط انسانی -

جغرافیا و روابط انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۳۸۵۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: آئیژ عزمی
صاحب امتیاز: آئیژ عزمی
سردبیر: آئیژ عزمی
مدیر اجرایی: فروغ رضازاده
هیئت تحریریه: احمد زنگانه، مهدی رمضانزاده لسبویی، سعیدرضا اکبریان رونیزی، شهلا چوبچیان، بهرام ایمانی، حمدالله سجاسی قیداری، حجت الله شرفی
آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشده ادبیات و علوم انسانی، گرره جغرافیا
تلفن: ۰۹۳۷۸۸۴۰۹۵۵
وب سایت: http://www.gahr.ir/
پست الکترونیکی: geographyandhumanrelationships@gmail.com
کد پستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸