نامه فرهنگ و ارتباطات -

نامه فرهنگ و ارتباطات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر علی غلامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
سردبیر: دکتر محمدهادی همایون
مدیر داخلی: هادی غیاثی فتح‌آبادی
هیئت تحریریه: دکتر حسن بشیر، دکتر ناصر باهنر، دکتر محمدهادی همایون، دکتر عبدالحسین کلانتری، دکتر حسن خیری، دکتر وحید خاشعی
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱
وب سایت: http://lcc.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: lcc@isu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۶۵۹۴۳۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات