شهر پایدار - نشریه علمی (وزارت علوم)

شهر پایدار (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۷۶-۶۱۵۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
ناشر: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
p-issn: ۲۴۷۶-۶۶۳۱
صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اصغر نظریان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: زهرا تردست
هیئت تحریریه: عیسی ابراهیم زاده، سیمین تولایی، حسین حاتمی نژاد، مجتبی رفیعیان، محمد حسین سرائی، مسعود صفایی پور، صدیقه لطفی، علی موحد، جعفر میرکتولی، حمیدرضا وارثی
وب سایت: http://www.jscity.ir/
پست الکترونیکی: jscity1397@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات