توسعه فضاهای پیراشهری -

توسعه فضاهای پیراشهری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۷۶-۴۱۷۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر محمد حجی پور
مدیر مسئول: دکتر حسن افراخته
p-issn: ۲۶۷۶-۴۱۶۴
صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
سردبیر: دکتر حسن افراخته
مدیر داخلی: فرهاد جوان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: سیروس حجت شمامی
هیئت تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر محمود جمعه پور، دکتر زهرا بیگم حجازی زاده، دکتر وحید ریاحی، دکتر محسن شاطریان، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر علی اکبر عنابستانی
آدرس: تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، طبقه چهارم، دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تلفن: ۰۹۰۳۲۹۴۱۵۲۵
وب سایت: http://www.jpusd.ir/
پست الکترونیکی: jpusd@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات