مدیریت دانش اسلامی -

مدیریت دانش اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۷۶-۷۲۵۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: مرتضی عبدی چاری
مدیر مسئول: محمدهادی یعقوب نژاد
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سردبیر: حسین حسن زاده
هیئت تحریریه: نجف لک زایی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، کورش نجیبی، سیدتقی واردی، مرتضی متقی نژاد، سیدمهدی مجیدی نظامی، علیرضا اسفندیاری مقدم، رضا اسفندیاری (اسلامی)، حسین الهی نژادش
آدرس: قم - چهارراه شهداء - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طبقه یک، اداره نشریات
تلفن: ۰۲۵۳۱۱۵۱۱۶۱
وب سایت: http://jikm.isca.ac.ir/
پست الکترونیکی: jikm@islamicdoc.org
کد پستی: ۳۷۱۵۶۱۶۱۵۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات