پژوهش های عقلی نوین - علمی-پژوهشی (حوزوی)

پژوهش های عقلی نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: اویس استادی
مدیر مسئول: سید عباس صالحی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
p-issn: ۲۵۸۸-۲۶۱۹
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده اسلام تمدنی)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: جهانگیر مسعودی
مدیر اجرایی: اویس استادی
هیئت تحریریه: سید عباس صالح شریعتی (صالحی)، جهانگیر مسعودی، علی شیروانی، حسن معلمی، علیرضا آل بویه، عباس جوارشکیان، علی رضایی تهرانی
وب سایت: http://novin.isca.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴