نقد و نظریه ادبی - نشریه علمی (وزارت علوم)

نقد و نظریه ادبی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۸۲۰-۹۸۲۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
مدیر مسئول: علیرضا نیکویی
ناشر: دانشگاه گیلان
p-issn: ۲۴۷۶-۷۳۸۷
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
رتبه: الف
سردبیر: احمد رضی
مدیر اجرایی: معصومه غیوری
هیئت تحریریه: احمد رضی، بهزاد برکت، مریم حسینی، محرم رضایتی کیشه خاله، فرزان سجودی، محمود فتوحی، امیرعلی نجومیان، علیرضا نیکویی، محمدکاظم یوسف پور*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: نسرین رحیمیه
آدرس: رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت- تهران)، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 3988-41635
وب سایت: https://naqd.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naqd@guilan.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴