نقد و نظریه ادبی - نشریه علمی (وزارت علوم)

نقد و نظریه ادبی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

مدیر مسئول: علیرضا نیکویی

سردبیر: بهزاد برکت

مدیر داخلی: معصومه غیوری

هیئت تحریریه: بهزاد برکت، مریم حسینی، نسرین رحیمیه، احمد رضی، محرم رضایتی کیشه خاله، فرزان سجودی، محمود فتوحی، امیرعلی نجومیان، علیرضا نیکویی، محمدکاظم یوسف پور

نشانی: رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت- تهران)، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

وب سایت: http://naqd.guilan.ac.ir

پست الکترونیک: naqd@guilan.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات