پژوهشنامه مددکاری اجتماعی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: طلعت اله یاری

سردبیر: محمد زاهدی اصل

مدیر اجرایی: ستار پروین

هیئت تحریریه: حبیب آقابخشی، حسن سرایی، عذرا جاراللهی، مریم شریفیان ثانی، فرامرز سهرابی، حسین یحیی زاده، احمد برجعلی، سعید معیدفر

وب سایت: http://rjsw.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷