پایش سبک زندگی -

پایش سبک زندگی

 

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

مدیر مسئول: دکتر محمد تقی فعالی

سردبیر: دکتر محمد تقی فعالی

هیئت تحریریه: حمید فلاحتی، عبدالرضا آتشین صدف، محمدرضا آتشین صدف، مهدی فدایی، سید علی آقایی، محمد مرادی حسین آباد

نشانی: قم، خیابان صفا شهر، نبش کوچه چهارم، پلاک 50

تلفن: 32603091(025) 

پست الکترونیک: journal@manaviyat.ir

آرشیو نشریه: