پژوهش های هستی شناختی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های هستی شناختی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مدیر مسئول: دکتر عین اله خادمی

سردبیر: دکتر عین اله خادمی

مدیر داخلی: دکتر عبداله صلواتی

هیئت تحریریه: دکتر علی ارشد ریاحی، دکتر علی الله بداشتی، دکتر رضا اکبری، دکتر سید مهدی امامی جمعه، دکتر رضا برنجکار، دکتر زهره توازیانی، دکتر محسن جوادی، دکتر نصرالله حکمت،دکتر عین الله خادمی، دکتر محمد ذبیحی، دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دکتر علی اکبر شایسته نژاد، دکتر زهرا کاشانیها، دکتر یحیی کبیر، دکتر سحر کاوندی

نشانی: تهران- لویزان- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم انسانی- گروه معارف

تلفن: 9-22970060(021) داخلی 2626  فکس: 22970035(021)

وب سایت: http://orj.srttu.edu


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰