تاریخ و فرهنگ - علمی-پژوهشی

تاریخ و فرهنگ


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر: اصغر منتظرالقائم

مدیر اجرایی: حسین ذکاوتی زاده

نشانی: مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)- کدپستی:9177948955

تلفن:8803873(0511)  فاکس: 8834909(0511) 

 

 

وب سایت: http://jm.um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول