پژوهش های ادبیات تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ادبیات تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


این مجله در کلیه حوزه های ادبیات تطبیقی (روایت‌شناسی تطبیقی، اسطوره‌شناسی تطبیقی، استعاره‌شناسی تطبیقی، بلاغت‌شناسی تطبیقی، متن‌شناسی تطبیقی، تصویرشناسی تطبیقی، تخیل‌شناسی تطبیقی و...) به‌صورت الکترونیک (صرفاً از طریق سایت نشریه) اقدام به دریافت مقالات می‌کند.


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار

سردبیر: خلیل پروینی

دستیار سردبیر: آبتین گلکار

هیات تحریریه: ایلمیرا دادور (دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران)، حجت رسولی (دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی)، حسینعلی قبادی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس)، جان‌الله کریمی مطهر (استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه دانشگاه تهران)، رویا لطافتی (دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس)، بهمن نامورمطلق (دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی)،  امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی)

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکـدة علوم انسـانی، طبقة چهارم، دفتر مجلة پژوهش های ادبیات تطبیقی. صنـدوق پســتی 139- 14115

 

تلفن: 82884686-021، دورنگار: 82883623-021، دورنگار دبیرخانه: 88028236-021

 

وب سایت:http://jcli.journals.modares.ac.ir

 

پست الکترونی: modarescli@modares.ac.ir ,  modarescli@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱