اسلام و مدیریت -

اسلام و مدیریت


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی  

سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی 

مدیر داخلی: علی یحیایی 

هیئت تحریریه: علیرضا اعرافی، سیدمهدی الوانی، سعید تسلیمی، عبدالله توکلی، حسن دانایی‌فرد، علی رضاییان، شمس‌السادات زاهدی، حسن عابدی جعفری، برزو فرّهی پورزنجانی، حسن‌آقا ‌نظری 

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

تلفن:32806005،32111366(025)     فکس: 32803090(025)

وب سایت: http://im.rihu.ac.ir

پست الکترونیک: islam&management@rihu.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: سالنامه

کلیدواژه‌های مرتبط