دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1385 شماره 2

مقالات

۲.

ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت های سهامی با شرکت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲