غفور شریف زاده

غفور شریف زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تبیین اثر افشای یکپارچه مدل کسب وکار بر خصوصیات کیفی و سودمندی اطلاعات حسابداری باتوجه به نقش میانجی ویژ گی های شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای داوطلبانه مدل های کسب و کار توان پیش بینی اطلاعات حسابداری ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۹
هدف این پژوهش بررسی اثر افشای یکپارچه مدل های کسب و کار بر خصوصیات کیفی و سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. نمونه آماری پژوهش شامل 109 شرکت از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1399 است که برمبنای روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای بررسی و تحلیل دادها، از نرم افزار های ایویوز و اسمارت پی ال اس و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. باتوجه به مناسب بودن روایی و پایایی ترکیبی، شدت روابط بین متغیرهای اندازه گیری، معنی دار بودن تمام مسیرهای مدل ساختاری و برازش کلی مدل بر مبنای شاخص نیکویی برازش، نتایج پژوهش نشان داد که افشای داوطلبانه مدل های کسب و کار به صورت مستقیم بر خصوصیات کیفی و سودمندی اطلاعات حسابداری اثر معناداری ندارد. اما از طریق متغیر میانجی ویژگی های شرکت ( شامل: اندازه شرکت ، بازدهی دارایی ها، ساختار سرمایه، عمر شرکت و اهرم مالی) بر سودمندی  حسابداری اثر مثبت و معنادار و  بر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری اثر منفی و معنادار دارد. همچنین ویژگی های شرکت بر سودمندی  حسابدرای اثر مثبت و معنادار و از سویی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری اثر منفی و معنادار دارد. لذا به طور کلی افشای یکپارچه مدل های کسب و کار از طریق نقش میانجی ویژگی های شرکت بر خصوصیات کیفی و سودمندی  حسابدرای تاثیر دارد. 
۲.

بررسی رابطه بین فساد ادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

کلید واژه ها: فساد ادراک شده رفتار حسابرسان رتبه شفافیت هزینه های حسابرسی نوع صنعت مدت زمان صدور گزارش حسابرسی گزارش تداوم فعالیت حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فساد ادراک شده بر رفتار حسابرس در بازه زمانی 1394 الی 1400 می پردازد. برای گردآوری دادهای مربوط به شاخص فساد اداراک شده از گزارش سالیانه شفافیت بین المللی استفاده گردیده است. همچنین جهت اندازه گیری رفتار حسابرس از سه شاخص هزینه های حسابرسی، مدت زمان صدور گزارش حسابرسی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس بهره گرفته شده است. داده های مربوطه از اطلاعات واقعی مندرج در صورت های مالی شرکت ها استخراج و بر اساس رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص فساد ادراک شده بر هزینه های حسابرسی و مدت زمان صدور گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. اما تأثیر آن بر گزارش تداوم فعالیت حسابرس از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. همچنین یافته ها حاکی از این است که ارتباط بین فساد ادراک شده و رفتار حسابرس در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری ندارد. بنابراین، فساد ادراک شده به عنوان یک شاخص مهم موجب واکنش حسابرسان در بررسی صورت های مالی می گردد. حسابرس در برخورد با شرکت های با فساد ادراک شده بالا بسیار محتاط عمل می نماید، لذا جهت ارائه گزارش و جمع آوری مستندات پشتوانه گزارش خود، نیاز به کار بیشتر و نیز زمان بیشتری هستند که منجر به بالا رفتن هزینه حسابرسی برای شرکت و از طرفی زمان بیشتری برای ارائه گزارش حسابرسی می گردد.
۳.

نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایه ارزش گذاری نادرست سهام بیش ارزش گذار کم ارزش گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۳
روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها می شوند. تأمین مالی به روش های مختلف صورت گرفته و ساختار سرمایه شرکت ها را شکل می دهند. مدیران ترکیب ساختار سرمایه شرکت ها را به نحوی مدیریت کرده که باعث افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران گردد. این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه آماری این پژوهش را 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای محاسبه متغیر ارزش گذاری نادرست سهام از اختلاف قیمت معاملاتی و ارزش ذاتی سهام، برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای محاسبه ساختار سرمایه نیز از نسبت کل بدهی استفاده شده است، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، قابلیت مشاهده، سودآوری و رشد شرکت نیز کنترل گردیده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه است. نتایج بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام نیز نشان می هد که متغیر ارزش گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می گردد، لذا برای بررسی دقیق تر این رابطه، شرکت ها به گروه های بیش ارزش گذار و کم ارزش گذار تفکیک و موضوع پژوهش در این دسته شرکت ها با هم مقایسه می شوند. مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های کم ارزش گذار در مقایسه با شرکت های بیش ارزش گذار بیشتر از بدهی استفاده می کنند.   Abstract Methods of financing are effective for the life companies, continuation and growth of the company highly. There are various methods for financing and capital structure to form. Managers’ management combined firm's capital structure in a way that increases the value of the company and maximizes shareholder wealth. This study investigates the moderator role of incorrect stock valuation and capital structure focuses on the relationship between information asymmetry. The sample consisted of 142 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the time period 2010-2016. To calculate the variable valuation of incorrect stock of the difference between the market price and the intrinsic value of the stock, to calculate the information asymmetry of the difference between bid and ask price and to calculate the capital structure as well as the ratio of total debt is used, the impact of size, visibility, profitability and growth companies have been controlled. Multivariate linear regression to test the research hypotheses based on panel data has been used. Research results indicate a significant correlation between asymmetry of information and capital structure. The results of the role of moderator stock misvaluation also shows that the stock misvaluation  makes adjustments relationsheb between information asymmetry and capital structure result, to groups of High Valuation and under valuation to separate the issue of research in this category with are compared. Compare the regression results in the category indicated; in terms of information asymmetry companies’ appraiser under valuation compared to more companies use more debt.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان