اخلاق حرفه ای در آموزش

اخلاق حرفه ای در آموزش

اخلاق حرفه ای در آموزش سال اول بهار 1401 شماره 2

مقالات

۱.

واکاوی روایت ها و تجارب زیسته دوران تحصیلی یک دانشجو معلم به عنوان عامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای معلمان

کلید واژه ها: روایت پژوهی تجارب زیسته اخلاق حرفه ای معلمان دانشجو معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۸
هدف کلی پژوهش حاضر واکاوی روایت ها و تجارب زیسته ی دوران تحصیلی یک دانشجو معلم به عنوان عامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای نویسنده است. بدین منظور در این پژوهش ابتدا خاطرات تأثیرگذار در سه دوره ی مدرسه؛ یعنی ابتدایی، متوسطه ی اول و دوم جمع آوری شد. در مرحله ی بعدی هر یک از خاطرات کدگذاری شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. پژوهش حاضر کیفی و از نوع روایت پژوهی است و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش کدگذاری های متعارف است که تعداد 310 کد باز و 23 محور استخراج شد. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی روایت های دوران ابتدایی و متوسطه ی اول و دوم است و در هر روایت خاطرات برجسته و جملات مهم به عنوان نمونه آمده است. روش جمع آوری اطلاعات مشاهده، بررسی دفترچه ی خاطرات و مصاحبه با دوستان دوران تحصیلی بوده است. یافته های حاصل از این پژوهش باعث به وجودآمدن ۳۱۰ کد باز و ۲۳ محور شده است که این ۲۳ محور در آخر به 4 مقوله ی وسیع تر با عنوان محیط آموزشی، مهارت های شغلی و حرفه ای، عوامل درونی مؤثر بر عملکرد تحصیلی و عوامل بیرونی مؤثر بر عملکرد تحصیلی تبدیل شده است. در انتها این یافته ها باعث شناسایی عامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای شد که در یک مدل تحلیلی-استنباطی ارائه گردید که نشان می دهد این مطالعه این امکان را برای معلمان و دانشجو معلمان به وجود می آورد تا اخلاق حرفه ای را در خود پرورش داده و دانش، مهارت و نگرش های حرفه ای خود را توسعه دهند.
۲.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه اخلاق کار

کلید واژه ها: اعتباریابی رواسازی پرسشنامه اخلاق کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۸
این مطالعه با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه اخلاق کار در میان کارکنان آموزش وپرورش به انجام رسیده است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس ادبیات نظری و پرسشنامه های موجود در زمینه اخلاق کار تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، نمونه 228 نفری (مرد و زن) از کارکنان آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرستان زنجان انتخاب و پرسشنامه روی آن ها اجرا شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اخلاق کار با 33 گویه می باشد. روش های به کار رفته شامل تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل ها) بودند. در نتایج تحلیل عاملی 5 عامل شناسایی شد که عبارتند از: 1. دلبستگی و علاقه به کار 2. روابط سالم و انسانی در محل کار 3. رعایت نظم و انضباط کاری 4. روح همکاری جمعی و مشارکت در محل کار و 5. پشتکار و جدیت در کار. اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 951/0 به دست آمد. با درنظرگرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی می توانند اخلاق کار را به نحو مناسب اندازه گیری کنند.
۳.

رابطه ی اخلاق حرفه ای با خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای خودکارآمدی عملکرد شغلی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۱
اخلاق حرفه ای در محیط کار کلید پیشگیری از بیشتر مشکلات شغلی است و به همین دلیل تمامی سازمان ها و نهادهای یک جامعه به دنبال دستیابی به آن هستند. رعایت اخلاق حرفه ای در شغل معلمی به دلیل این که با تربیت نیروی انسانی آینده ی یک کشور سروکار دارد، به مراتب ضرورت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی اخلاق حرفه ای با خودکارآمدی و عملکرد شغلی در معلمان ابتدایی شهر فنوج انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش تعداد 152 معلم ابتدایی بودند که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 نفر از طریق سه پرسشنامه ی اخلاق حرفه ای (گریگوری، 1990)، خودکارآمدی شرر و همکاران (1975) و عملکرد شغلی (پاترسون، 1970) موردمطالعه قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t انجام شد. یافته ها نشان داد که مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشارکت در کار با عملکرد شغلی و خودکارآمدی به ترتیب برابر با 305/0، 288/0، 238/0، 289/0 بود (p<0/01). مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشارکت در کار با خودکارآمدی به ترتیب برابر با 288/0، 306/0، 411/0 و 353/ بود (p<0/01) همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که بین ابعاد اخلاق حرفه ای، خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد (p<0/01).
۴.

رابطه ی اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران شهرستان ایرانشهر

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای تعهد سازمانی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۱
بدون شک حرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی و کسب آن اهداف و در نهایت پیشرفت جامعه در گرو افزایش اخلاق حرفه ای در سازمان هاست. داشتن اخلاق حرفه ای به عنوان یک مزیت رقابتی و از مهم ترین متغیرهای موفقیت در هر سازمانی مطرح است. هدف از این پژوهش بررسی اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران شهرستان ایرانشهر است. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران سه مقطع تحصیلی شهر ایرانشهر (87N=) نفر بود که به صورت تصادفی 70 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند. در این پژوهش، از سه پرسشنامه ی مقیاس اخلاق حرفه ای گریگوری، سی پتی (1990)، پرسشنامه ی تعهد سازمانی می یر و آلن (1991) و پرسشنامه ی رضایت شغلی کندال و اسمیت (1969) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها متناسب با سؤال های پژوهش از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه ی معناداری بین اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران وجود داشت.
۵.

مطابقت شایستگی های کتاب اخلاق حرفه ای پایه ی دهم دانش آموزان استثنایی با قرآن مجید

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآن مجید اخلاق اخلاق حرفه ای کتاب اخلاق حرفه ای پایه ی دهم دانش آموزان استثنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
 هدف این پژوهش تطبیق شایستگی های کتاب اخلاق حرفه ای پایه ی دهم دانش آموزان استثنایی متوسطه ی حرفه ای، با منبع اصلی در فرهنگ دینی حاکم بر جامعه ی اسلامی قرآن کریم به روش تحقیق توصیفی تحلیلی (تحلیل محتوا) است. نتیجه این که برای هر شش شایستگی قصدشده در این کتاب (ارتباط، همکاری، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، امانتداری و درستکاری)، مصادیق و آیات بسیاری به دست آمد که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، همپوشانی بسیاری با مفاهیم قرآن را نشان می دهند. در واقع با رجوع به منبع اهداف که برنامه ی درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است می توان چنین نتیجه گرفت که از آن جا که این کتاب در جریان تغییرات قصدشده ی نظام آموزشی، براساس سیاست ها و خواسته های این اسناد نگارش شده است و خود این اسناد بر بنیان های فکری اندیشه ی اسلامی و قرآنی تدوین شده اند، شواهد بسیاری در این زمینه و در جهت تأیید اهداف و انطباق با آیات قرآنی به دست آمده است. برنامه ی درسی جامع برای اخلاق حرفه ای در طول تمامی دوره های درسی نیاز است تا در طی همه ی سال های تعلیم متربیان و به صورت درهم تنیده و مستمر به اخلاق حرفه ای پرداخته شود.
۶.

اخلاق ارتباطات به عنوان مؤلفه ی مهم خودبرندسازی معلم در تنظیمات محیط دیجیتال

کلید واژه ها: اخلاق ارتباطات برند شخصی خودبرندسازی معلم محیط دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۴
هدف از این مطالعه شناسایی چگونگی تأثیر ماراتن مارک تجاری شخصی با مشارکت کمیته ی نظارت بر اخلاق در تأثیرگذاری بر نام تجاری خود معلم در تنظیمات محیط دیجیتال بوده است؛ درصورتی که اهمیت اخلاق در ارتباطات از اهمیت بالاتری برخوردار باشد. در این تحقیق از روش های کمّی و کیفی مانند مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته، چک لیست خودارزیابی و چک لیست ارزیابی تخصصی استفاده شده است. ماراتن جامعه ای از افراد با نیازهای مشابه و محیطی را تسهیل و با کمک متخصصان برای قراردادن معلمان در وضعیت "نقطه ی بدون بازگشت" ایجاد کرد. اگر اخلاق ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار باشد، ماراتن با مشارکت کمیته ی نظارت بر اخلاق تأثیر مثبتی بر برندسازی شخصی معلم در تنظیمات محیط دیجیتال می گذارد. این مداخله آگاهی معلمان را از خودبرندسازی افزایش داد، ابزارها و استراتژی های خودبرندسازی را ارتقا بخشید و به ویژه موجب بهبود ارتباطات و اخلاق ارتباطی آن ها شد. معلمان به طور فردی از نظر حرفه ای دارای امتیازات، کارایی و اعتمادبه نفس بیشتری بودند. این مداخله برای کمک به معلمان در ایجاد یک برند تجاری قوی در اینترنت و محل کار پیدا شد. آن ها همچنین از نظر اخلاقی مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشیدند؛ زیرا شرکت کنندگان توسط متخصص ارتباطات کمک می کردند.