اخلاق حرفه ای در آموزش -

اخلاق حرفه ای در آموزش


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر اجرایی: کاظم حسن زاده
مدیر مسئول: دکتر منصور نیک پناه
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان، مدیریت استان سیستان و بلوچستان
سردبیر: دکتر علی باقر طاهری نیا
مدیر داخلی: دکتر ذبیح الله اللهی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: مریم رجبیان ده زیره
هیئت تحریریه: دکترحسین خنیفر، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر محمد رضا صرفی، دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر منصور نیک پناه، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر حسن پناهی، دکتر ابراهیم نوری، دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، دکتر محمد جواد فلاح
آدرس: زاهدان- دانشگاه 49-دانشگاه فرهنگیان- مدیریت استانی- مجله اخلاق حرفه ای در آموزش
وب سایت: http://ethics.cfu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ethics@cfu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات