دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1381 شماره 13 و 14

مقالات

۱.

امکان سنجی و راهکارهایی برای غیر متمرکز کردن نظام آموزشی و تفویض اختیارات

۵.

بررسی عوامل مؤثر در تحقق اهداف دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران و آموزگاران آموزش و پرورش

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵