گلجام

گلجام

گلجام 1385 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

مطالعه فن شناسی نقشه قالی دو منطقه اصفهان و کرمان (بررسی یک نمونه از هر منطقه)(مقاله علمی وزارت علوم)