گلجام

گلجام

گلجام 1385 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی پراکندگی انواع شیوه های سر راست کنی در کارگاه های قالیشویی تهران و مقایسه آن با کارگاه های دو استان آذربایجان شرقی و اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب رشته فرش دستباف دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)