چالش های جهان

چالش های جهان

چالش های جهان سال اول بهار 1394 شماره 1

مقالات

۱.

امر جهانی دورن امر ملی (یک دستور کار پژوهشی برای جامعه شناسی)

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: ملی زدایی جهانی شدن محلی شدن ملت ملی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 225
این مقاله یک زمینه تحلیلی را برای فهم امر جهانی بسط می دهد به گونه ای که امنکان استفاده از داده ها، مفاهیم و روش های جامعه شناختی را حتی زمانی که برای پرداختن به امر جهانی طراحی نشده اند فراهم می شازد. این مقاله سه نمونه مختلف از وضعیت ها را در جایی که امر ملی یکی از زمینه های امر جهانیست مورد آزمون قرار می دهند. کیک از آنها دورنی کردن یا محلی کردن دینامیسم های جهانی در درون امر ملی است. دومی؛ متشکلی از صورت بندی هایی است که گرچه جهانی هستند. و سومی: نمونه عبارت از ملی زدایی از آن چیزیست که به طور تاریخی به عنوان امر لی بر ساخته شده و ممکنست هنوز به عنوان امر ملی تجربه شده و مورد اشاره قرار گیرد، زمانی که در حقیقت دیگر چنین نیست. تمرکز بر چنین فرآیندها و دینامیسم های نیمه ملی جهانی شدن نیازمند روش های تحقیق و نظریه پردازی هایی است که نه تنها مقیاس های جهانی بلکه مقیاس های نیمه ملی را به مثابه مؤلفه های فرآندهای جهانی بکار می گیرند.
۲.

تأملی بر جهانی شدن و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 225
از آنجا که در رابطه با پدیده جهانی شدن رویکردهای متفاوتی وجود دارد، نگاههای گوناگونی در تحلیل و تبیین پدیده ها پیش رویمان می گشاید.به هر تقدیر با هر رویکردی که به این مقوله نگریسته شود فرصت ها و چالش های حاصل از آن را نمی توان انکار کرد. دین، خانواده، هویت در بستر تعاملات جهانی قرار گرفته است. یکی از اساسی ترین موضوعات اثرگذار در این بستر جهانی که می تواند هم به عنوان مساله ای چالش زا و هم تعدیل کننده مورد بررسی قرار گیرد، موضوع مصرف کالاهای فرهنگی است که پیامدهای بیشماری بر بدنه فرهنگ بر جای می گذارد و نیز متاثر از آن می گردد. این مقاله در صدد بررسی تهدیدات حاصل از تسلط فرهنگ بیگانه و فرصت هایی است که برای عرضه کالاها و خدمات فرهنگیدر سطح جهانی محیا شده می باشد و نیز چالش های پیش روی جامعه برای حضور حداکثری در عرصه جهانی.
۳.

جهانی شدن و دانشگاههای کلاس جهانی

کلید واژه ها: جهانی شدن آموزش عالی دانشگاه های کلاس جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 566
جهانی شدن یک فرایند طبیعی و برگرفته از فطرت بشری است که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی زندگی انسان را در بر می گیرد. از سوی دیگر،آموزش عالی نیز که از جمله اثرگذارترین نهاد های اجتماعی در هر جامعه ای است و مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت نسل کنونی و نسلهای آینده را بر عهده دارد، در تعاملی اثربخش با فرآیند جهانی شدن، در تحقق اهداف خود، وارد تعاملی دو سویه شده است. دانشگاه های کلاس جهانی امروزه، عالیترین نمود تعامل دو عرصه بزرگ جهانی شدن و آموزش عالی است. هدف از انجام این تحقیق، شناخت هر چه بهتر فرآیند جهانی شدن در قلمرو آموزش عالی و هم چنین دانشگاه های کلاس جهانی است. روش تحقیق دراین پژوهش، اسنادی وکتابخانه ای است که در دو محیط واقعی(کتابخانه) ومجازی(کتابخانه های دیجیتالی) وجستجودرسایت های علمی ومعتبراینترنتی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده ترین تاکید و توجه دانشگاه های کلاس جهانی بر روی سرمایه های انسانی دانشگاه یعنی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و فارغ التحصیلان است. به عبارت دیگر، حرکت بسوی کلاس جهانی امکانپذیر نیست مگر آنکه رهبران آموزش عالی نگاهی خاص به تامین شاخصهای ارتقاء سرمایه های انسانی با رویکرد جهانی شدن داشته باشند. هم چنین در بحث ارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی در یک دانشگاه کلاس جهانی ، متداول ترین شاخص، رضایت مشتری است. شمائی از این تحقیق در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است.
۴.

چالش ها ی فراروی بین المللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن

نویسنده:

کلید واژه ها: بین المللی شدن نظام آموزش عالی جهانی شدن زمینه ها ضرورت ها پیامدها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 615
در دنیای امروز توسعه همه جانبه یک کشور متناسب با میزان تولید علم، بکارگیری و ترویج آن و یا به عبارت دیگر متناسب با توانمندی جامعه در مدیریت علم و دانش است. بنابراین اگر بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که توسعه یک جامعه به تولید، بکارگیری و ترویج علم و دانش بستگی دارد، باید با یک برنامه ریزی دقیق و عزم ملی تلاش کنیم و مدیریت علم و دانش را در جامعه نهادینه نماییم .در عصر کنونی، مقوله ی بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی یک دل مشغولی محوری به حساب می آید. افزایش اهمیت این پدیده در آموزش عالی، برگرفته از تفکر مؤسسات و دولت های ملی است که بر تغییر محیط آموزش عالی تأکید می کنند. در حقیقت با توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و فناوری، محیط برای آموزش عالی تغییر کرده است و این امر منجر به افزایش اهمیّت و لزوم بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی گشته است. بین المللی شدن آموزش عالی، فرآیندی پویاست که به طور مستمر در حال تغییر شکل است. با توجه به تغییرات روزافزون همه جانبه ی جهانی، اهداف، معانی و استراتژی های بین المللی مؤثر در بین المللی شدن آموزش عالی نیز در حال تغییر است. مقاله ی حاضر درصدد تبیین زمینه ها، ضرورت ها، پیامدها و چالش های بین المللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن می باشد. روش پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است.
۵.

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی و چالش های آن

کلید واژه ها: شرکت های چند ملیتی کشور مبدا کشور میزبان شرکت های تابعه به کارگماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 850
در محیط های کسب و کار جهانی شدیدا رقابتی امروزه، منابع انسانی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی، در توسعه و حفظ مزیتهای رقابتی نقش بسزائی دارند. "نیروی کار جهانی" به سرمایه انسانی قابل دسترس در عرصه بین المللی و در سرتاسر مرزهای ملی اشاره دارد و برای درک عرضه و تقاضای نیروی کار، مطالعه آن اهمیت دارد. چالش های محیط بین المللی، شرکت های بین المللی فراملیتی را به ایجاد و توسعه روشهای جدید تجارت یا انتقال فعالیت ها و عملیات آن بین کشورهای مبدا و کشورهای مقصد، ترغیب کرده است در این حین مدیریت منابع انسانی بین المللی مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است زیرا وجود آمدن شرکت های چند ملیتی و فراملیتی الزامات جدیدی را برای مدیران منابع انسانی به وجود می آورد. از چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های چند ملیتی، می توان از یک سوء نیاز به سازگاری شرکت تابعه چندملیتی در کشور میزبان و از طرفی دیگر نیاز به رویکردها و سیاست های به کارگماری کارکنان در شرکت های چند ملیتی، هماهنگی و اجرای عملیات منابع انسانی اشاره نمود. این مقاله ، ابتدا به تشریح چارچوب مفهومی عوامل و نیروی های مختلف تاثیر گذار بر شکل گیری و اجرای سیاست ها و عملیات منابع انسانی در شرکت تابعه از شرکت های چند ملیتی پرداخته و سپس به بررسی مراحل عملیاتی مدیریت منابع انسانی و جمع بندی مباحث ارائه شده ، خواهد پرداخت.
۶.

مدیریت استعداد با رویکرد جهانی

کلید واژه ها: استعداد مدیریت استعداد مدیریت منابع انسانی جهانی شدن توسعه منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 234
مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است ، در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه تعاریفی از استعداد و مدیریت استعداد، تدبیری تحت عنوان مدیریت استعداد با رویکرد جهانی بیان شود. موفقیت سازمان های قرن بیست ویکم به استفاده مؤثر از افراد مستعد بستگی دارد .سازمان های استعدادگر دائما در جستجوی استعداد های جدید است. تغییرات جدید، استعدادها یا دارایی نامحسوس سازمانها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. مهمترین این تغییرات تلاش برای افزایش دارایی نامحسوس واستعداد- محور سازمانها است . مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. تعدادی از شرکت های چند ملیتی (MNEs) دارای سیستم و مکانیزم های در حال اجرا برای شناسایی استراتژیک و توسعه استعداد و ذوق آن ها هستند.
۷.

نقش هوش فرهنگی در ایجاد و توسعه هم افزایی فرهنگی

نویسنده:

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی هوش فرهنگی هم افزایی و هم افزایی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 98
هدف این مقاله بررسی مفهوم، مفروضات و ابعاد هوش فرهنگی و نقش آن در توسعه و ارتقاء هم افزایی فرهنگی می باشد.هم افزایی فرهنگی یک رویکرد در مدیریت تاثیرات تنوع فرهنگی است که بر الگو های فرهنگی اعضاء تکیه می کنند. هوش فرهنگی نیز یکی از مهمترین عوامل جهت تحقق هم افزایی فرهنگی در شرایط تنوع فرهنگی و برخورد با محیط های متفاوت فرهنگی است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی(CQ) قابلیتی فردی است که سبب می شود افراد در موقعیت های متنوع فرهنگی به نحوی اثربخش عمل نمایند. هوش فرهنگی چهار بخش و بعد اساسی دارد: بعد فرا شناختی، بعد شناختی، بعد روانی و انگیزشی و بعد فیزیکی و رفتاری . هوش فرهنگی اکتسابی است و از طریق آموزش بین فرهنگی توسعه می یابد. از طریق توسعه هوش فرهنگی است که افراد مهارت کار کردن با اعضاء سایر فرهنگ ها را می آموزند و در نهایت به ایجاد هم افزایی فرهنگی منجر می شود.